[امام گفته بودآیت‌الله‌منتظری هم خودش فاسداست وهم شاگردی که تربیت می کندفاسدتربیت می کند]. این بخشی ازاظهارات روح‌الله حسینیان ازمدیران ارشدحکومت ولایت فقیه است. خسروخوبان سابق(که برای آخوندشدن مجبورشده اسم وشهرت اصلی خودراهم تغییردهد!!)علاوه براراجیف فوق گفته است: [خمینی بعدازعزل منتظری درجلسه ای باحضورحضرات خامنه ای،هاشمی و مشکینی،این سخنان راگفته است]. خسروخوبان سابق وروح الله حسینیان فعلی آخوندی ست که درمقام قضایی و امنیتی،40سال است(همچون دیگر خلفش،محسنی اژه ای)لنگرانداخته ودارد کنگرمی خورد!وشاهدان نقل قولش نیزایضا! خب اگرخمینی چنین سخنی گفته باشد دردرجه اول اعتبارخودراازدست داده و فاقدعدالت است؛واگرغیرازاین باشد، آنوقت مردم(به زبان خوداین اشخاص) دقیق به ماهیت ودرون مقامات امنیتی و قضایی وحکومتی(که دراین40 سال مدام درمناصب ومشاغل مختلف تکرارشده اند)،آشنامی شوند!که چه کسانی بوده وهستند.وچه کسانی باچه تفکروبینشی خمینی راکانالیزه کرده تا بتوانندباحکم وفتوای ایشان(خمینی)هر جنایتی رابنام شرع،دفع افسدبه فاسدو حفظ نظام(که اوجب واجبات بوده ولوباترک نمازوروزه  ودیگرواجبات) مرتکب شوند.

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت! 
محمد شوری

[امام گفته بودآیت‌الله‌منتظری هم خودش فاسداست وهم شاگردی که تربیت می کندفاسدتربیت می کند].
این بخشی ازاظهارات روح‌الله حسینیان ازمدیران ارشدحکومت ولایت فقیه است.
خسروخوبان سابق(که برای آخوندشدن مجبورشده اسم وشهرت اصلی خودراهم تغییردهد!!)علاوه براراجیف فوق گفته است:
[خمینی بعدازعزل منتظری درجلسه ای باحضورحضرات خامنه ای،هاشمی و مشکینی،این سخنان راگفته است].
خسروخوبان سابق وروح الله حسینیان فعلی آخوندی ست که درمقام قضایی و امنیتی،40سال است(همچون دیگر خلفش،محسنی اژه ای)لنگرانداخته ودارد کنگرمی خورد!وشاهدان نقل قولش نیزایضا!
خب اگرخمینی چنین سخنی گفته باشد دردرجه اول اعتبارخودراازدست داده و فاقدعدالت است؛واگرغیرازاین باشد، آنوقت مردم(به زبان خوداین اشخاص) دقیق به ماهیت ودرون مقامات امنیتی و قضایی وحکومتی(که دراین40 سال مدام درمناصب ومشاغل مختلف تکرارشده اند)،آشنامی شوند!که چه کسانی بوده وهستند.وچه کسانی باچه تفکروبینشی خمینی راکانالیزه کرده تا بتوانندباحکم وفتوای ایشان(خمینی)هر جنایتی رابنام شرع،دفع افسدبه فاسدو حفظ نظام(که اوجب واجبات بوده ولوباترک نمازوروزه  ودیگرواجبات) مرتکب شوند.
دروادی زمان شرافت وشجاعت زبان و عمل آیت الله منتظری-که متهم به ساده لوحی شد-آشکاروآشکارترمی شودواز جمله آنجاکه درمقام قائم مقامی رهبری، خطاب به هیات مرگ وکشتارسال67 گفت:
اعدام نکنید.ادامه ندهید.والاروزی تاربخ شماوخمینی رابه عنوان جتایتکاران تاربخ یادخواهدکرد!
آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت درجمهوری اسلامی ست!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
هجده اردیبهشت نودوهشت
t.me/shourimohammad
منتشر شده در on 9 مِی 2019 at 8:16 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای [امام گفته بودآیت‌الله‌منتظری هم خودش فاسداست وهم شاگردی که تربیت می کندفاسدتربیت می کند]. این بخشی ازاظهارات روح‌الله حسینیان ازمدیران ارشدحکومت ولایت فقیه است. خسروخوبان سابق(که برای آخوندشدن مجبورشده اسم وشهرت اصلی خودراهم تغییردهد!!)علاوه براراجیف فوق گفته است: [خمینی بعدازعزل منتظری درجلسه ای باحضورحضرات خامنه ای،هاشمی و مشکینی،این سخنان راگفته است]. خسروخوبان سابق وروح الله حسینیان فعلی آخوندی ست که درمقام قضایی و امنیتی،40سال است(همچون دیگر خلفش،محسنی اژه ای)لنگرانداخته ودارد کنگرمی خورد!وشاهدان نقل قولش نیزایضا! خب اگرخمینی چنین سخنی گفته باشد دردرجه اول اعتبارخودراازدست داده و فاقدعدالت است؛واگرغیرازاین باشد، آنوقت مردم(به زبان خوداین اشخاص) دقیق به ماهیت ودرون مقامات امنیتی و قضایی وحکومتی(که دراین40 سال مدام درمناصب ومشاغل مختلف تکرارشده اند)،آشنامی شوند!که چه کسانی بوده وهستند.وچه کسانی باچه تفکروبینشی خمینی راکانالیزه کرده تا بتوانندباحکم وفتوای ایشان(خمینی)هر جنایتی رابنام شرع،دفع افسدبه فاسدو حفظ نظام(که اوجب واجبات بوده ولوباترک نمازوروزه  ودیگرواجبات) مرتکب شوند. بسته هستند