اوضاعی که ظاهرا از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کند و در حال درنوردیدن مرز‌های جدیدی است. مثل دایر کردن رشته «کاردانی حرفه‌ای خادمی مسجد» از ترم جاری در یک دانشگاه علمی کاربردی که تبدیل به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی شده و کمترین اشکال وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی است.

اوضاعی که ظاهرا از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کند و در حال درنوردیدن مرز‌های جدیدی است. مثل دایر کردن رشته «کاردانی حرفه‌ای خادمی مسجد» از ترم جاری در یک دانشگاه علمی کاربردی که تبدیل به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی شده و کمترین اشکال وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی است.

منتشر شده در on 4 مارس 2018 at 8:36 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای اوضاعی که ظاهرا از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی‌کند و در حال درنوردیدن مرز‌های جدیدی است. مثل دایر کردن رشته «کاردانی حرفه‌ای خادمی مسجد» از ترم جاری در یک دانشگاه علمی کاربردی که تبدیل به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی شده و کمترین اشکال وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی است. بسته هستند