این حکایت یکی از روستاهای خراسان جنوبی است. بیش از ۸۰ درصد از روستاهای استان یا در این وضعیت قرار داشته و یا وضعیت بدتری بر آسمانش حاکم است.

لبخند اهالی روستا و مردم با تمام محرومیت نشان از طبع مهمان نوازی آنان را دارد.

وقتی نگاهی به سهم به آنان از این فداکاری می اندازیم، به راستی که تنها محرومیت یکه تاز میدان است.

این حکایت یکی از روستاهای خراسان جنوبی است. بیش از ۸۰ درصد از روستاهای استان یا در این وضعیت قرار داشته و یا وضعیت بدتری بر آسمانش حاکم است.

 

 

Advertisements
منتشر شده on 24 اکتبر 2017 at 2:57 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای این حکایت یکی از روستاهای خراسان جنوبی است. بیش از ۸۰ درصد از روستاهای استان یا در این وضعیت قرار داشته و یا وضعیت بدتری بر آسمانش حاکم است. بسته هستند