این روزها حال و روز پر آوازه ترین رودخانه کشور مطلوب نیست به طوری که ارتفاع آب پشت سد کارون ۳ بیش از صد متر کاهش یافته و این کاهش به قدری چشمگیر و واضح بوده که حتی با چشم مسلح قابل مشاهده است. وخامت وضعیت رودخانه کارون را می‌توان از  روستاهایی که در زمان آبگیری سد کارون ۳ زیر آب رفته بودند و حال به دلیل کم‌آبی از آب خارج شدند به راحتی متوجه شد.

 این روزها حال و روز پر آوازه ترین رودخانه کشور مطلوب نیست به طوری که ارتفاع آب پشت سد کارون ۳ بیش از صد متر کاهش یافته و این کاهش به قدری چشمگیر و واضح بوده که حتی با چشم مسلح قابل مشاهده است.

وخامت وضعیت رودخانه کارون را می‌توان از  روستاهایی که در زمان آبگیری سد کارون ۳ زیر آب رفته بودند و حال به دلیل کم‌آبی از آب خارج شدند به راحتی متوجه شد.

برداشت آب در بالا دست سد کارون۳ در چهارمحال بختیاری و خوزستان برای استفاده کشاورزی اندک و حتی نزدیک به هیچ  است و هیچگونه شبکه آبیاری کشاورزی نیز وجود ندارد اما به دلیل تغییرات اقلیمی و دستکاری بشر در طبیعت  آورد آب کارون بسیار اندک شده است.

این تصاویر نشان می‌دهد برای حفظ کارون همین امروز دست به کار شد و موارد تخریب و تضعیف کننده آن را برطرف کرد.

منتشر شده در on 30 ژانویه 2018 at 1:30 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  این روزها حال و روز پر آوازه ترین رودخانه کشور مطلوب نیست به طوری که ارتفاع آب پشت سد کارون ۳ بیش از صد متر کاهش یافته و این کاهش به قدری چشمگیر و واضح بوده که حتی با چشم مسلح قابل مشاهده است. وخامت وضعیت رودخانه کارون را می‌توان از  روستاهایی که در زمان آبگیری سد کارون ۳ زیر آب رفته بودند و حال به دلیل کم‌آبی از آب خارج شدند به راحتی متوجه شد. بسته هستند