این عکس آنقدر گویاست که نیاز به شرح ندارد! مردم کشورمان و بویژه زنان آگاه و قهرمان آن نه نیازی به مسیح علی نژاد ها دارند و نه جوجه سلطنت طلب ها و نه نیازمند به سرمایه تزریقی آمریکای ترامپ به آنها. جنبش کارگران و معلمان و دانشجویان, بازنشستگان و کامیونداران و پرستاران کشورمان که از آگاهی وخلوص و جان گذشتگی سرشارند. خود راه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی دریافته اند. مقاومت, مبارزه و همبستگی برای دستیابی به خواستها و مطالباتشان!

عکس روز – خیرش را ببینید!: از پشت پرده به روی پرده

این عکس آنقدر گویاست که نیاز به شرح ندارد!

مردم کشورمان و بویژه زنان آگاه و قهرمان آن نه نیازی به مسیح علی نژاد ها دارند و نه جوجه سلطنت طلب ها و نه نیازمند به سرمایه تزریقی آمریکای ترامپ به آنها. جنبش کارگران و معلمان و دانشجویان, بازنشستگان و کامیونداران و پرستاران کشورمان که از آگاهی وخلوص و جان گذشتگی سرشارند. خود راه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی دریافته اند.

مقاومت, مبارزه و همبستگی برای دستیابی به خواستها و مطالباتشان!

منتشر شده در on 15 دسامبر 2018 at 9:06 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای این عکس آنقدر گویاست که نیاز به شرح ندارد! مردم کشورمان و بویژه زنان آگاه و قهرمان آن نه نیازی به مسیح علی نژاد ها دارند و نه جوجه سلطنت طلب ها و نه نیازمند به سرمایه تزریقی آمریکای ترامپ به آنها. جنبش کارگران و معلمان و دانشجویان, بازنشستگان و کامیونداران و پرستاران کشورمان که از آگاهی وخلوص و جان گذشتگی سرشارند. خود راه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی دریافته اند. مقاومت, مبارزه و همبستگی برای دستیابی به خواستها و مطالباتشان! بسته هستند