بر اساس گزارشات منتشر شده امروز  و همزمان با تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم دهها هزار فلسطینی به اعتراض برخاستند و تظاهراتی گسترده برگزار کردند. ارتش اسرائیل که در گذشته هیچگاه از کشتار فلسطینیان و بویژه کودکان و نوجوانان فلسطینی فرو نگذاشته است اینبار نیز در ابعاد بسیار گسترده با حملات نظامی همه جانبه به کشتار تظاهرکنندگان پرداخت. در این حوادث و بر طبق گزارشات منتشر شده از سوی منابع فلسطینی بیش از پنجاه نفر  که در میان انها هشت کودک و نوجوان بوده اند کشته و بیش از 2400 زخمی وجود دارند.

گزارشگران: دود و آتش و خون در نوار غزه

بر اساس گزارشات منتشر شده امروز  و همزمان با تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم دهها هزار فلسطینی به اعتراض برخاستند و تظاهراتی گسترده برگزار کردند. ارتش اسرائیل که در گذشته هیچگاه از کشتار فلسطینیان و بویژه کودکان و نوجوانان فلسطینی فرو نگذاشته است اینبار نیز در ابعاد بسیار گسترده با حملات نظامی همه جانبه به کشتار تظاهرکنندگان پرداخت. در این حوادث و بر طبق گزارشات منتشر شده از سوی منابع فلسطینی بیش از پنجاه نفر  که در میان انها هشت کودک و نوجوان بوده اند کشته و بیش از 2400 زخمی وجود دارند.

نوار غزه امروز شاهد بغض نهفته ملتی بود که دهه ها علیه اشغال سرزمین و هویتشان مبارزه میکنند. ارتش جنایتکار اسرائیل که بوسه بر لبهای ترامپ و خنجر بر معترضان غیر مسلح فلسطینی می کشد از دیرباز مورد حمایت گسترده امپریالیست ها قرار داشته است. پیش از این ترامپ گفته بود که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم صلح پایدار را به ارمغان خواهد آورد. این واقعه دروغین بودن این ادعا که هدفی جز عوامفریبی دنیال نمی کرد, نشان داد.

با محکوم کردن جنایات ارتش اسرائیل و دفاع از حق بدیهی تعیین سرنوشت فلسطینیان به این کشتار وحشیانه اعتراض کنیم.

گزارشگران

منتشر شده در on 18 مِی 2018 at 3:54 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بر اساس گزارشات منتشر شده امروز  و همزمان با تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم دهها هزار فلسطینی به اعتراض برخاستند و تظاهراتی گسترده برگزار کردند. ارتش اسرائیل که در گذشته هیچگاه از کشتار فلسطینیان و بویژه کودکان و نوجوانان فلسطینی فرو نگذاشته است اینبار نیز در ابعاد بسیار گسترده با حملات نظامی همه جانبه به کشتار تظاهرکنندگان پرداخت. در این حوادث و بر طبق گزارشات منتشر شده از سوی منابع فلسطینی بیش از پنجاه نفر  که در میان انها هشت کودک و نوجوان بوده اند کشته و بیش از 2400 زخمی وجود دارند. بسته هستند