بهروز سورن: چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟

بهروز سورن: چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟

همیشه سر بزنگاه پشت مردم کشورمان را خالی میکنند و راه اربابان خود میروند و سیاستگذاری می کنند. متاسفانه توانایی های مالی و مخاطبان گسترده اینگونه رسانه ها بسیاری از نخبگان جنبش چپ را که نا امید از توان توده ها بوده اند و مهیا خور هستند, نیز فریب داد و این شخصیت ها با حضور خود در اینگونه رسانه ها تلاش کردند که به انها وجهه ببخشند حال آنکه فریب خورده اند و امروز را که این رسانه ها تلاش میکنند برای جنبش سراسری و رادیکال مردم کشورمان رهبر تراشی کنند و بلندگو بدست آنها نمیدهند و کوشش میکنند که جنبش جاری را از محتوی عدالتجویانه و ازادی طلبانه خود تهی کنند, ندیدند. هم از اینرو ضروری است که این چهره های پرسابقه گذشته خود و عشقبازی های سیاسی خود با این رسانه های مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند.

*****

با طناب ترامپ نباید به چاه رفت

هنوز اخبار زلزله کرمانشاه و استان تهران و پس لرزه های آن جاری بود که زلزله ای سیاسی – اجتماعی در ایران رخ داد. این اعتراضات که با شعار ( نه به گرانی ) آغاز شده بود با سرعتی غیر قابل تصور و توصیف به شعار مرگ بر دیکتاتور و هدف قرار دادن کلیت نظام حاکم مبدل شد. آتشی که زیر خاکستر نهفته بود زبانه کشید و بسرعت سراسر کشورمان را دربرگرفت. در این چهار روز هیچ کجای کشورمان ارام نبوده است. چهره واقعی بسیاری از افراد شناخته شده سیاسی و نهادهای رسانه ای وابسته در همین چهار روز نقاب افکنده و سیمای حقیقی شان را نشان دادند. بخش بزرگی از آنها سکوت را ترجیح داده اند و برخی از این اصلاح طلبان کهنه کار سیاسی که مشتری پرو پا قرص و خانه زاد رسانه های معلوم الحال همانند بی بی سی فارسی و من و تو هستند حتی مدعی شدند که هسته اولیه و سازمانده این اعتراضات خود اصول گرایان بوده اند. برخا نیروی اولیه ای اعتراضات خیابانی را مال باختگان قربانی فساد مالی فرض میکنند حال آنکه این افراد از اخبار سیاسی داخل کشورمان بی خبر مانده اند که مال باختگان مدت ها در خیابان و معترض بودند. ضمن اینکه شعار مرگ بر دیکتاتور و شعار ملت گدایی میکند, آقا خدایی میکند از همان ابتدای امر در میان مردم جاری بود حال آنکه اینان با ملق زدن های ابتکاری و ابداعی خود آنرا نتیجه رادیکالیزه شدن این قیام میدانند. دوما این اعتراضات بنام ( نه! به گرانی ) آغاز شد که نشاندهنده اعتراض به فقر و شرایط اقتصادی بسیار بحرانی و وخیم زیستن در ایران است که قربانیان فساد مالی نیز جزئی از آن هستند. سوما دانشجویان با شعار اصلاح طلب, اصولگرا – دیگر تمومه ماجرا, خط بطلانی بر همه آسمان ریسمان کردن های این ماله کشان رفورمیست کشیدند.

حال باید دانست ماجرای بی بی سی فارسی و افرادی از این دست چیست؟

 تلاش سالهای دراز این رسانه معلوم الحال و این افراد بر ایجاد فضایی سیاسی بوده است که از مطالبات و رادیکالیسم توده ای تهی باشد, بوی چپ ندهد تا به یاری دلارهای نفتی و امپریالیستی بتوانند در فضایی کنترل شده به اهرم های قدرت دست یابند تا راه چپاول و تاراج و سرکوب مردم را برای یک دوره تاریخی دیگر و برای اربابان امپریالیست خود هموار کنند. از سویی مجیز اصلاح طلبان داخل را تا کنون گفته اند و از سوی دیگر نیم نگاهی به بقایای سلطنت پهلوی و منابع مالی امپریالیستی داشته اند. آنچه همیشه استتار کرده اند. نیازها و مطالبات بنیادین توده های زحمتکش کشورمان بوده است زیرا بلحاظ طبقاتی بشدت با خواست ها و نیازهای کارگران و زحمتکشان کشورمان دشمنی دارند.

پیش از این نیز به نقش و جایگاه رسانه هایی نظیر بی بی سی فارسی اشاره داشته ام همیشه سر بزنگاه پشت مردم کشورمان را خالی میکنند و راه اربابان خود میروند و سیاستگذاری می کنند. متاسفانه توانایی های مالی و مخاطبان گسترده اینگونه رسانه ها بسیاری از نخبگان جنبش چپ را که نا امید از توان توده ها بوده اند و مهیا خور هستند, نیز فریب داد و این شخصیت ها با حضور خود در اینگونه رسانه ها تلاش کردند که به انها وجهه ببخشند حال آنکه فریب خورده اند و امروز را که این رسانه ها تلاش میکنند برای جنبش سراسری و رادیکال مردم کشورمان رهبر تراشی کنند و بلندگو بدست آنها نمیدهند و کوشش میکنند که جنبش جاری را از محتوی عدالتجویانه و ازادی طلبانه خود تهی کنند, ندیدند. هم از اینرو ضروری است که این چهره های پرسابقه گذشته خود و عشقبازیهای سیاسی خود با این رسانه های مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند.

آنطور که از شواهد و قرائن پیداست اعتراضات به روز پنجم هم خواهد کشید و قطعا حاکمان نقشه های سرکوبی شوم در مخیله شان دارند. جمهوری اسلامی نزدیک به چهاردهه جز زبان خشونت و سرکوب عرضه نکرده است و چوبه اعدام و شلاق خود را همه جای این سرزمین برپا کرده است. به همین علت این انتظار که فریاد عدالتجویانه مردم ستمدیده کشورمان را بشنود غیر محتمل است بویژه اینکه رادیکالیسم نهفته در خشم بحق مردم جایی برای اصلاح طلبی باقی نگذاشته است. نه از الله و اکبر پشت بامی آنها خبری است و نه از یاحسین میرحسین شان. آنچیز که در خارج کشور و تبعیدیان نیز بوضوح دیده میشود اینکه دنباله های آنها نیز آچمز شده اند و جز تجمعات رادیکال برابر سفارت های رژیم تا کنون خبری نبوده است.

دیگر اینکه تلاش های بسیاری انجام میشود تا این جنبش را منتسب به ترامپ یا جریانات سیاسی وابسته به ترامپ و شیوخ عربستان جلوه دهند و حکومتیان بیشترین بهره را از این تلاشها برای سرکوب تظاهرکنندگان خواهند برد. ترامپ زمانی مدافع ایرانیان در خیابان شده است که چندی قبل ورود همه ایرانیان به آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود و بجاست که گفته شود ( ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان ) . مردم کشورمان هنوز تاریخ سیاه سرکوب و سانسور پادشاهی رژیم پهلوی را بخاطر می آورند و تجاربی چند را نیز پشت سر نهاده اند و بخوبی میدانند که با طناب ترامپ و وابستگان به دلارهای شیوخ عرب نباید به چاه بروند.

بهروز سورن

1.1.2018

 

آرش کمانگر: تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران

منتشر شده در on 1 ژانویه 2018 at 12:17 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بهروز سورن: چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟ بسته هستند