به گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد وبه گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد و تصمیم گیری در بارۀ سرنوشت ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های «آق مشهد» در جنوب ساری را به تفاهم میان سازمان جنگل ها و فرد تصاحب کننده واگذار کرده است.

 به گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد وبه گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد و تصمیم گیری در بارۀ سرنوشت ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های «آق مشهد» در جنوب ساری را به تفاهم میان سازمان جنگل ها و فرد تصاحب کننده واگذار کرده است.

رسانه های ایران از بیش از یک ماه پیش خبر دادند که به غیر از دامنه های دماوند ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران نیز به عنوان اراضی موقوفه تصرف شده و این تصرف با همکاری دستگاه قضائی ایران صورت گرفته است. زیرا، رأی یک قاضی منشاء تصرف این اراضی به عنوان موقوفه بوده است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با تأئید این خبر مدعی شد که این جنگل ها و دامنۀ دماوند صدها سال پیش وقف شده و تصرف آنها با آگاهی کامل دولت و مشخصاً معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، صورت گرفته است.

مقامات ایران تاکنون نگفته اند که کدام نهاد مذهبی این اراضی را تحت عنوان موقوفه تصرف کرده و اگر این اراضی موقوفه است چرا مدعی آنها فقط یک فرد است و نام این فرد چیست تصمیم گیری در بارۀ 

در اینباره ایسنا نوشت : «دربارۀ وضعیت وقف ٥٦٠٠ هکتار از اراضی جنگل های هیرکانی […] جلسه ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل ها، وزارت جهاد کشاورزی و ادارۀ اوقاف تشکیل شد و بنا بر این شد که سازمان جنگل ها و ادارۀ اوقاف این موضوع را بررسی کنند و به تفاهم برسند» و بر اساس این تفاهم اسناد مالکیت این اراضی صادر شود.

رسانه های ایران از بیش از یک ماه پیش خبر دادند که به غیر از دامنه های دماوند ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران نیز به عنوان اراضی موقوفه تصرف شده و این تصرف با همکاری دستگاه قضائی ایران صورت گرفته است. زیرا، رأی یک قاضی منشاء تصرف این اراضی به عنوان موقوفه بوده است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با تأئید این خبر مدعی شد که این جنگل ها و دامنۀ دماوند صدها سال پیش وقف شده و تصرف آنها با آگاهی کامل دولت و مشخصاً معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، صورت گرفته است.

مقامات ایران تاکنون نگفته اند که کدام نهاد مذهبی این اراضی را تحت عنوان موقوفه تصرف کرده و اگر این اراضی موقوفه است چرا مدعی آنها فقط یک 

منتشر شده در on 26 آگوست 2020 at 3:22 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  به گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد وبه گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در مورد واگذاری ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های استان مازندران به یک نفر از خود سلب مسئولیت کرد و تصمیم گیری در بارۀ سرنوشت ٥٦٠٠ هکتار از جنگل های «آق مشهد» در جنوب ساری را به تفاهم میان سازمان جنگل ها و فرد تصاحب کننده واگذار کرده است. بسته هستند