به گزارش تجارت ‌نیوز، چند روز پیش مرکزپژوهش‌های مجلس نرخ فقر (درصدفقرا) دراستان‌هایمختلفکشوردرسال ۱۳۹۵ رامحاسبه واعلام کرده که براین اساس سهاستان سیستان وبلوچستان،کرمان وگلستان نرخ فقربالاترین سبت به دیگراستان‌های کشوردارند. این نرخ درسه استان مذکوربه ترتیب ۳۸٫۳۱، ۳۲٫۹۰و ۳۰٫۳۸درصدبوده است.درصدفقرادرسه استان چهارمحال وبختیاری،مازندران وکهگیلویه وبویراحمدنیزکمترازدیگراستان‌های کشورمحاسبه شده است. این نرخ دراین سه استان به ترتیب ۱٫۸۷درصد، ۲٫۰۹و ۲٫۴۹درصدبوده است. استان هرمزگان نیز با به ترتیب٢٢٫٠٨درصد جزو استانهای فقیر کشور است.

  بیشترین میزان فقر در استانهای بلوچ نشین کشور است

 به گزارش تجارت ‌نیوز، چند روز پیش مرکزپژوهش‌های مجلس نرخ فقر (درصدفقرا) دراستان‌هایمختلفکشوردرسال ۱۳۹۵ رامحاسبه واعلام کرده که براین اساس سهاستان سیستان وبلوچستان،کرمان وگلستان نرخ فقربالاترین سبت به دیگراستان‌های کشوردارند. این نرخ درسه استان مذکوربه ترتیب ۳۸٫۳۱، ۳۲٫۹۰و ۳۰٫۳۸درصدبوده است.درصدفقرادرسه استان چهارمحال وبختیاری،مازندران وکهگیلویه وبویراحمدنیزکمترازدیگراستان‌های کشورمحاسبه شده است. این نرخ دراین سه استان به ترتیب ۱٫۸۷درصد، ۲٫۰۹و ۲٫۴۹درصدبوده است. استان هرمزگان نیز با به ترتیب٢٢٫٠٨درصد جزو استانهای فقیر کشور است.

 سیستان وبلوچستان،کرمان؛گلستان و هرمزگان چهار استانی هستند که در آن بلوچ ها زندگی می کنند. اگر در این استانها  نرخ فقر فقط در بین بلوچ ها محاسبه شود, مسلما میزان آن بالای ٧٠ درصد خواهد بود. بر طبقگزارش ایلنا در سال گذشته ۸۰ درصدمردم سیستان وبلوچستان زیرخط فقرهستند وکاری هم ازمجلس ساخته نیست. خبرگزاری ایسنانیز گزارش می دهد که بالای٧٠درصدمردم استان سیستان وبلوچستان زیرفقرمطلق زندگی می‌کنند.

 نکته قابل توجه اینکه, در محاسبات مرکز پژوهش های مجلس میزان خط فقرمطلق سرانه در استانهای کشور براساس هزینه زندگی متفاوت ارزیابی شده است. بعنوان مثال در خوشه های فقیر  و روستایی تهران خط قرمز معادل ماهانه حدود ۷۷۰ هزارتومان،محاسبه شده. در حالیکه خط قرمز فقر مطلق در روستاهای سیستان وبلوچستان،ایلام وکهگیلویه وبویراحمدمعادل ماهانه حدود ۲۰۰ هزارتومان (کمترین مقدارخط فقردرخوشه‌های روستایی) محاسبه شده است. بر این اساس نرخ فقر در ایلام حدود ١٤ درصد, درکهگیلویه وبویراحمد حدود دو و نیم درصد می باشد. اما در سیستان و بلوچستان بیش از ٣٨ درصد است.

منتشر شده در on 18 دسامبر 2018 at 9:16 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  به گزارش تجارت ‌نیوز، چند روز پیش مرکزپژوهش‌های مجلس نرخ فقر (درصدفقرا) دراستان‌هایمختلفکشوردرسال ۱۳۹۵ رامحاسبه واعلام کرده که براین اساس سهاستان سیستان وبلوچستان،کرمان وگلستان نرخ فقربالاترین سبت به دیگراستان‌های کشوردارند. این نرخ درسه استان مذکوربه ترتیب ۳۸٫۳۱، ۳۲٫۹۰و ۳۰٫۳۸درصدبوده است.درصدفقرادرسه استان چهارمحال وبختیاری،مازندران وکهگیلویه وبویراحمدنیزکمترازدیگراستان‌های کشورمحاسبه شده است. این نرخ دراین سه استان به ترتیب ۱٫۸۷درصد، ۲٫۰۹و ۲٫۴۹درصدبوده است. استان هرمزگان نیز با به ترتیب٢٢٫٠٨درصد جزو استانهای فقیر کشور است. بسته هستند