تهران مصور 17 مهر 1332 ماه – متن ادعانامه دادستان ارتش علیه دکتر محمد مصدق و سرتیپ ریاحی دادستان ارتش برای نخست وزیر سابق و رئیس سابق ارتش طبق ماده 317 آئین تقاضای مجازات اعدام کرد … متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب اسلام و طریقه جعفریه اثنی الشعر…سرتیپ ریاحی نیز بنوبه خود بوی کمک کرده است.

کودتای ننگین ۲۸ مرداد خاندان پهلوی و تقاضای اعدام برای مصدق بجرم سست کردن ایمان مردم از مذهب اسلام….

MossadeghTehranMossaverTaghazaEdam 121007

تهران مصور 17 مهر 1332 ماه – متن ادعانامه دادستان ارتش علیه دکتر محمد مصدق و سرتیپ ریاحی

دادستان ارتش برای نخست وزیر سابق و رئیس سابق ارتش طبق ماده 317 آئین تقاضای مجازات اعدام کرد

… متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب اسلام و طریقه جعفریه اثنی الشعر…سرتیپ ریاحی نیز بنوبه خود بوی کمک کرده است….

منتشر شده on 22 اوت 2018 at 5:23 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای تهران مصور 17 مهر 1332 ماه – متن ادعانامه دادستان ارتش علیه دکتر محمد مصدق و سرتیپ ریاحی دادستان ارتش برای نخست وزیر سابق و رئیس سابق ارتش طبق ماده 317 آئین تقاضای مجازات اعدام کرد … متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب اسلام و طریقه جعفریه اثنی الشعر…سرتیپ ریاحی نیز بنوبه خود بوی کمک کرده است. بسته هستند