ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶

 ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶

 

فایل های صوتی ده شب معروف انستیتو گوته. رخ دادی مهم در تحرک جامعه روشنفکری پیش از انقلاب در مخالفت با نظام سلطنتی. تجربه ای که مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت هیچ شرایطی بدان تن نخواهد داد. برای شنیدن روی هر نام کلیک کنید

 

          ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶

 

    برای شنیدن فایلهای صوتی مربوط به شبهای شعری که درمهرماه سال ۱۳۵۶

      در انستيتو گوته برگزار ‌شد؛ بر روی اسامی

      شعرا یا نوسیندگان رایت کلیک کتید و گزینة

 

      شب اول

      رحمت الله مقدم مراغه ای بيان نامه هيأت دبيران موقت کانون را می خواند.

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-1.mp3

            سيمين دانشور درمورد مسائل هنر معاصر سخنانی ايراد می کند.

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-2.mp3

      شعرخوانی:

      سياوش مطهری

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-3.mp3

 

      منصور اوجی

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-4.mp3

 

      تقی هنرور شجاعی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-5.mp3

 

      مهدی اخوان ثالث

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-01-6.mp3

 

 

      شب دوم:

      منوچهرهزارخانی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-1.mp3

 راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی آن روزگار سخن می گويد.

      شعرخوانی:

      کاظم سادات

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-2.mp3

 

      اشکوری

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-2.mp3

 

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-2.mp3

 

      عمران صلاحی

    

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-3.mp3

 

      محمدعلی بهمنی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-4.mp3

 

      نعمت ميرزازاده (م.آزرم)

 

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-02-5.mp3

 

      شب سوم:

      شمس آل احمد

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-1.mp3

 

درمورد تاريخچه «کانون نويسندگان ايران» سخن می گويد و به موارد

      سانسور صريحا اشاره و آنها را بر می شمرد.

      بهرام بيضايی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-2.mp3

 

      پيرامون موقعيت تئاتر و سينما سخن می گويد. شايد اين سخنرانی را

      بتوان در زمره اولين اشاراتی دانست که سانسور را تنها منحصر به

      دولت نمی داند و عنوان می کند که می توان افکار عمومی را همواره در

      سطحی قرارداد که خود اين وضعيت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار

      عمومی نيز در زمان هايی نقش سدی را در برابر تحول ايده ها و انديشه

      های مترقی بازی کنند.

      شعرخوانی:

      محمد زهری

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-3.mp3

 

      سيروس مشفقی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-4.mp3

 

      احمد کسیلا

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-5.mp3

 

      فاروق اميری

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-6.mp3

 

      طاهره صفارزاده

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-03-7.mp3

 

 

      چهارمين شب:

      زنده ياد غلامحسين ساعدی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-1.mp3

 

      «پيرامون شبه هنرمند» سخن می گويد، ساعدی، شبه هنرمند را کسانی می

      نامد که با حاکميت و سيستم موجود همکاری می کنند.

      شعرخوانی:

      مفتون امينی

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-2.mp3

 

      حسين منزوی

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-3.mp3

 

      عظيم خليلی

    

 http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-4.mp3

 

     

عليرضا نوری زاده

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-5.mp3

 

      هوشنگ ابتهاج (سايه)

 

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-04-6.mp3

 

      شب پنجم:

      باقر مؤمنی

 http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-05-1.mp3

  پيرامون سانسور و عوارض راجع به آن سخن می گويد.

      شعرخوانی:

      اسماعيل شاهرودی (آینده)

 

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-05-2.mp3

      سعيد سلطان پور

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-05-3.mp3

 

      اورنگ خضرايی

   

  http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-05-4.mp3

 

      علی موسوی گرمارودی

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-05-5.mp3

 

 

      شب ششم:

      صحبتهای هانس بیکر و بیانیة

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-1.mp3

هیات دبیران

     http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-1.mp3

 موقت کانون نویسندگان ایران

      شعرخوانی:

      سياوش کسرايی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-2.mp3

      حسن نديمی

     

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-3.mp3

      محمد خليلی

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-4.mp3

 

      هوشنگ گلشيری

  http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-5.mp3

 در آن زمان برای اولين بار موضوع «جوانمرگی در نثر معاصر فارسی» را

      مطرح می کند، گلشيری می گويد. «بسياری از نويسندگان ايرانی، هيچگاه

      فرصت نکردند که در شرايط مطلوبی قلم بزنند، اين شرايط نامطلوب

      اجتماعی همواره آنان را در حداقل ظرفيت خلاقه خود قرار داده

      است.»چنين مقوله ای در آن برهه زمانی به دليل بديع بودن نگاه به

      اين مقوله بسيار مورد توجه مخاطبان قرار می گيرد.»

      فريدون مشيری

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-06-6.mp3

      شب هفتم:

      اسلام کاظميه

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-1.mp3

 

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-1

که ازبنيان گذاران کانون نويسندگان ايران و عضو اعضای مؤسس کانون بوده

      است، پيرامون تاريخچه کانون نويسندگان و ارتباط آن با قانون اساسی

      سخن می گويد.

      داريوش آشوری

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-2.mp3

 درسخنرانی خود با عنوان«شعر آزاديست» قلمرو آزادی درونی انسان را در

      شعر مطرح می کند

      شعرخوانی:

      جعفر کوش آبادی

      http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-3.mp3

      علی باباچاهی

 

http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-4.mp3

      جواد مجابی

 http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-5.mp3

      محمد مشرف تهرانی(م.آزاد)

     http://ketabkhaneyegooya.com/audio/10SHAB/10SHAB-07-6.mp3

       شب هشتم:

      زنده ياد مصطفی رحيمی

 

 

      پيرامون «فرهنگ و ديوان» سخن می گويد و بحث «ديوان سالاری» را پيش

      می کشد.

      

 متأسفانه نوارشب های نهم و دهم در دسترس نیست.

 

 

 

 

منتشر شده در on 6 سپتامبر 2017 at 11:12 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶ بسته هستند