«نشت نفت در مزارع جنوب پایتخت» به موضوع سرایت مواد نفتی به زمین های کشاورزی و منابع آب جنوب تهران و بروز آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد که این موضوع موجب شد بسیاری از دستگاه های ذیربط رسیدگی به این معضل را در اولویت قرار دهند.  تاسیسات نفت جنوب تهران واقع در باقرشهر شامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات، پالایشگاه تهران، منطقه سه گازرسانی کشور، شرکت بهران و ایرانول می شود که اکنون بسیاری از لوله های تاسیسات نفت فرسوده شده و نشتی نفت دارند و این امر موجب استحصال نفت توسط چاهای اطراف تاسیسات شده و بسیاری از مزارع باقرشهر و کهریزک خشک شده اند.  ه داد: کمیته ویژه رسیدگی به آلودگی نفتی باید نتیجه بررسی های خود را به شورای تامین جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهد. 

 «نشت نفت در مزارع جنوب پایتخت» به موضوع سرایت مواد نفتی به زمین های کشاورزی و منابع آب جنوب تهران و بروز آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد که این موضوع موجب شد بسیاری از دستگاه های ذیربط رسیدگی به این معضل را در اولویت قرار دهند. 
تاسیسات نفت جنوب تهران واقع در باقرشهر شامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات، پالایشگاه تهران، منطقه سه گازرسانی کشور، شرکت بهران و ایرانول می شود که اکنون بسیاری از لوله های تاسیسات نفت فرسوده شده و نشتی نفت دارند و این امر موجب استحصال نفت توسط چاهای اطراف تاسیسات شده و بسیاری از مزارع باقرشهر و کهریزک خشک شده اند. 
ه داد: کمیته ویژه رسیدگی به آلودگی نفتی باید نتیجه بررسی های خود را به شورای تامین جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهد. 

منتشر شده در on 14 آگوست 2018 at 4:19 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  «نشت نفت در مزارع جنوب پایتخت» به موضوع سرایت مواد نفتی به زمین های کشاورزی و منابع آب جنوب تهران و بروز آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد که این موضوع موجب شد بسیاری از دستگاه های ذیربط رسیدگی به این معضل را در اولویت قرار دهند.  تاسیسات نفت جنوب تهران واقع در باقرشهر شامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات، پالایشگاه تهران، منطقه سه گازرسانی کشور، شرکت بهران و ایرانول می شود که اکنون بسیاری از لوله های تاسیسات نفت فرسوده شده و نشتی نفت دارند و این امر موجب استحصال نفت توسط چاهای اطراف تاسیسات شده و بسیاری از مزارع باقرشهر و کهریزک خشک شده اند.  ه داد: کمیته ویژه رسیدگی به آلودگی نفتی باید نتیجه بررسی های خود را به شورای تامین جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهد.  بسته هستند