* « یکی از مشکلات ارز مبادله ای وجود رانت است؛ در ارز مبادله ای حداقل ۲۰ درصد رانت وجود دارد. لذا چنانچه کسی آشنایی در سیستم دولتی داشته باشد، می تواند کار خود را پیش ببرد و این عامل فسادزاست.»

احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی: در ارز مبادله ای حداقل ۲۰ درصد رانت وجود دارد


* « یکی از مشکلات ارز مبادله ای وجود رانت است؛ در ارز مبادله ای حداقل ۲۰ درصد رانت وجود دارد. لذا چنانچه کسی آشنایی در سیستم دولتی داشته باشد، می تواند کار خود را پیش ببرد و این عامل فسادزاست.»

Advertisements
منتشر شده on 27 مارس 2018 at 12:24 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای * « یکی از مشکلات ارز مبادله ای وجود رانت است؛ در ارز مبادله ای حداقل ۲۰ درصد رانت وجود دارد. لذا چنانچه کسی آشنایی در سیستم دولتی داشته باشد، می تواند کار خود را پیش ببرد و این عامل فسادزاست.» بسته هستند