>سی ان ان فاش کرد : لیست دارایی های نقد مقامات جمهوری اسلامی در بانک های جهان

شبکۀ خبررسانی و تلویزیونی CNN هفته گذشته لیست اندوخته های نقدی متصدیان مقامات عالی جمهوری اسلامی و بستگان و وابستگان آنها را انتشار داد. شبکۀ خبررسانی و تلویزیونی سی ان ان هفته گذشته لیست اندوختههای نقدی متصدیان مقامات عالی جمهوری اسلامی و بستگان و وابستگان آنها را انتشار داد.
این قبیل افشاگریها تا زمانی که منبع آن مشخص و قابل اعتماد نباشد، تردید برانگیز است اما زمانی که شبکۀ معتبری چون CNN به انتشار آن مبادرت میورزد جایی برای تردید باقی نمیماند. این قبیل افشاگریها تا زمانی که منبع آن مشخص و قابل اعتماد نباشد ، تردید برانگیز است اما زمانی که شبکۀ معتبری چون سی ان ان به انتشار آن مبادرت میورزد جایی برای تردید باقی نمیماند. در کشوری چون آمریکا که راه مراجعه به دادگاه و «سو» کردن به روی همگان گشوده است، مطبوعات و دیگر وسایل ارتباطجمعی تن به ریسک انتشار چنین مطالبی نمیدهند. در کشوری چون آمریکا که راه مراجعه به دادگاه و «سو» کردن به روی همگان گشوده است ، مطبوعات و دیگر وسایل ارتباطجمعی تن به ریسک انتشار چنین مطالبی نمیدهند. دربارۀ ذخایر نقدی چهرههای شاخص رژیم حاکم در بانکهای خارجی از همان ابتدا گزارشهای کم و بیش مستند انتشار یافته است، اما این یکی دقیقتر و مستندتر است. CNN در توضیح مطلب اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانکهای کشور مالزی در جریان لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است یادآور شد کارمند ایرانی بانکهای مالزی به دلیل علاقهای که به جنبش سبز در ایران دارد، این لیست را برای انتشار در اختیار CNN گذاشته است. دربارۀ ذخایر نقدی چهرههای شاخص رژیم حاکم در بانکهای خارجی از همان ابتدا گزارشهای کم و بیش مستند انتشار یافته است ، اما این یکی دقیقتر و مستندتر است. سی ان ان در توضیح مطلب اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانکهای کشور مالزی در جریان لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است یادآور شد کارمند ایرانی بانکهای مالزی به دلیل علاقهای که به جنبش سبز در ایران دارد ، این لیست را برای انتشار در اختیار سی ان ان گذاشته است. لیست مورد بحث به شرح زیر است: لیست مورد بحث به شرح زیر است :

1ـ غلامحسین الهام: 25 میلیون دلار در دوبی،13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار درسوئیس،0.7 میلیون دلار در بیروت. 1 غلامحسین الهام : 25 میلیون دلار در دوبی ، 13 میلیون دلار در ترکیه ، 17 میلیون دلار درسوئیس ، 0.7 میلیون دلار در بیروت.

2 ـ س. 2 س. ح. ح. پناهی: 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت، 4 میلیون یورو در مالزی. پناهی : 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت ، 4 میلیون یورو در مالزی.

3ـ مسعود کاظمی: 45 میلیون دلار در آلمان، 4.2 میلیون دلار در دوبی. 3 مسعود کاظمی : 45 میلیون دلار در آلمان ، 4.2 میلیون دلار در دوبی.

4ـ علی هاشمی بهرامیان: 5.2 میلیون دلار در کویت،11 میلیون یورو در بلژیک، 23 میلیون دلار در دوبی و مبلغی نامشخص در النخل کمپانی. 4 علی هاشمی بهرامیان : 5.2 میلیون دلار در کویت ، 11 میلیون یورو در بلژیک ، 23 میلیون دلار در دوبی و مبلغی نامشخص در النخل کمپانی.

5 ـ محمد محمدی: 12 میلیون دلار در دوبی، 17 میلیون دلار در کویت، 8 میلیون یورو درترکیه. 5 محمد محمدی : 12 میلیون دلار در دوبی ، 17 میلیون دلار در کویت ، 8 میلیون یورو درترکیه.

6 ـ مهدی احمدینژاد: 18 میلیون یورو در بلژیک،45 میلیون یورو در سوئیس،44 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت. 6 مهدی احمدینژاد : 18 میلیون یورو در بلژیک ، 45 میلیون یورو در سوئیس ، 44 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت.

7 ـ نازیه خامنهای: 7 میلیون دلار در ترکیه،56 میلیون یورو در آلمان،122 میلیون پوند درگریت انگلیس. 7 نازیه خامنهای : 7 میلیون دلار در ترکیه ، 56 میلیون یورو در آلمان ، 122 میلیون پوند درگریت انگلیس.

8 ـ صادق محصولی: 14 میلیون یورو در امارات متحده عربی، 24 میلیون دلار در ترکیه، 3 میلیون یورو درمالزی. 8 صادق محصولی : 14 میلیون یورو در امارات متحده عربی ، 24 میلیون دلار در ترکیه ، 3 میلیون درمالزی یورو.

9ـ مجتبی خامنهای: 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس( احتمالا بلوکه شده است)، 2.2 بیلیون یورو در آلمان، 766 میلیون دلار در قطر. 9 مجتبی خامنهای : 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس (احتمالا بلوکه شده است) ، 2.2 بیلیون یورو در آلمان ، 766 میلیون دلار در قطر. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس.

10ـ حسین معادیخواه: 15 میلیون دلار در کویت، 45 میلیون یورو در استرالیا، 7 میلیون دلار در امارات متحده عربی. 10 حسین معادیخواه : 15 میلیون دلار در کویت ، 45 میلیون یورو در استرالیا ، 7 میلیون دلار در امارات متحده عربی.

11ـ عیسی کلانتری: 3.2 میلیون یورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا. 11 عیسی کلانتری : 3.2 میلیون یورو در بلژیک ، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا.

12ـ حسین طائب: 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون یورو در ایتالیا. 12 حسین طائب : 122 میلیون دلار در امارات عربی ، 42 میلیون یورو در ایتالیا.

13ـ مسعود حجاریان کاشانی: 92 میلیون دلاردر استرالیا،13.7 میلیون دلار در قطر. 13 مسعود حجاریان کاشانی : 92 میلیون دلاردر استرالیا ، 13.7 میلیون دلار در قطر.

14ـ سردار احمد وحیدی: 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی،65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان( احتمالا بلوکه شده). 14 سردار احمد وحیدی : 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 65 میلیون دلار در ترکیه ، 122 میلیون دلار در آلمان (احتمالا بلوکه شده).

15 ـ عباس کدخدائی: 2.5 میلیون دلار ایتالیا،7.1 میلیون دلار در کویت، 3.2 میلیون دلار دوبی. 15 عباس کدخدائی : 2.5 میلیون دلار ایتالیا ، 7.1 میلیون دلار در کویت ، 3.2 میلیون دلار دوبی.

16 ـ مجتبی مصباح یزدی: 184 میلیون دلار در دوبی، 221 میلیون دلار النخل کمپانی، 16 مجتبی مصباح یزدی : 184 میلیون دلار در دوبی ، 221 میلیون دلار النخل کمپانی ،

55 میلیون یورو در اسپانیا. 55 میلیون یورو در اسپانیا.

17ـ علی مصباح یزدی: 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند در بانک انگلیس،75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110میلیون یورو آلمان. 17 علی مصباح یزدی : 45 میلیون دلار امارات متحده عربی ، 17 میلیون دلار در ترکیه ، 65 میلیون پوند در بانک انگلیس ، 75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110 میلیون آلمان یورو.

18ـ حسین فیروز آبادی: 320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلارترکیه،… 18 حسین فیروز آبادی : 320 میلیون دلار در مالزی ، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی ، 103 میلیون دلار در کویت ، 17 میلیون دلارترکیه ،…

19ـ پرویز فاتح: 16 میلیون دلار ترکیه، 5.2 میلیون یورو در ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس. 19 پرویز فاتح : 16 میلیون دلار ترکیه ، 5.2 میلیون یورو در ترکیه ، 22 میلیون دلار سوئیس.

20ـ حسین شاجونی: 66.5 میلیون دلار در دوبی، 39 میلیون دلار در کویت، 11.2 میلیون دلار در بیروت، 8 میلیون دلار مالزی. 20 حسین شاجونی : 66.5 میلیون دلار در دوبی ، 39 میلیون دلار در کویت ، 11.2 میلیون دلار در بیروت ، 8 میلیون مالزی دلار.

21 ـ حبیبالله عسگراولادی: 172 میلیون دلار در بلژیک،120 میلیون یورو در آلمان، 420 میلیون دلار درالنخل کمپانی، 42 میلیون دلار در ترکیه، 219 میلیون دلار در مالزی. 21 حبیبالله عسگراولادی : 172 میلیون دلار در بلژیک ، 120 میلیون یورو در آلمان ، 420 میلیون دلار درالنخل کمپانی ، 42 میلیون دلار در ترکیه ، 219 میلیون دلار در مالزی.

22ـ حسین جنتی: 228 میلیون دلار دوبی، مبلغی نامشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص در بانکی در ترکیه، 200 میلیون دلار در مالزی، 150 میلیارد دلار در ژاپن، 32 میلیون دلار در مالزی. 22 حسین جنتی : 228 میلیون دوبی دلار ، مبلغی نامشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص در بانکی در ترکیه ، 200 میلیون دلار در مالزی ، 150 میلیارد دلار در ژاپن ، 32 میلیون دلار در مالزی.

23ـ سکینه خامنهای: 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلار در قطر، 112 میلیون دلار در دوبی. 23 سکینه خامنهای : 25 میلیون دلار در مالزی ، 14 میلیارد دلار در قطر ، 112 میلیون دلار در دوبی.

24ـ اسفندیار رحیم مشایی: 5.2 میلیون دلار در آلمان، 32 میلیون دلار در ایتالیا، 41 میلیون دلار در دوبی. 24 اسفندیار رحیم مشایی : 5.2 میلیون دلار در آلمان ، 32 میلیون دلار در ایتالیا ، 41 میلیون دلار در دوبی.

25 ـ ح. 25 ح. محمدی اقائی: 48.4 میلیون دلار در دوبی، 2.4 میلیون دلار در بیروت،56 میلیون یورو در اسپانیا. محمدی اقائی : 48.4 میلیون دلار در دوبی ، 2.4 میلیون دلار در بیروت ، 56 میلیون یورو در اسپانیا.

26ـ علی اکبر ولایتی: 244 میلیون یورو در المان، 6 میلیون یورو در استرالیا 56 میلیون دلار در مالزی. 26 علی اکبر ولایتی : 244 میلیون یورو در المان ، 6 میلیون یورو در استرالیا 56 میلیون دلار در مالزی.

27ـ محمد محمدی ریشهری: 241 میلیون دلار النخل کمپانی و 121 میلیون دلار در دوبی، 48 میلیون دلار درآلمان، 43 میلیون دلار در ایتالیا. 27 محمد محمدی ریشهری : 241 میلیون دلار النخل کمپانی و 121 میلیون دلار در دوبی ، 48 میلیون دلار درآلمان ، 43 میلیون دلار در ایتالیا.

28ـ محسن هاشمی بهرمانی: 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک. 28 محسن هاشمی بهرمانی : 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 56 میلیون دلار در بلژیک.

29 ـ محسن هاشمی ثمره: 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار در مالزی. 29 محسن هاشمی ثمره : 11 میلیون دلار در قطر ، 5.9 میلیون دلار در مالزی.

30ـ علی لاریجانی: 185 میلیون یورو در استرالیا،16 میلیون یورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون یورو در مالزی. 30 علی لاریجانی : 185 میلیون یورو در استرالیا ، 16 میلیون یورو در امارات متحده عربی ، 112 میلیون یورو در مالزی.

31ـ عباس آخوندی: 9 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 502 میلیون دلار در بانک بیروت 31 عباس آخوندی : 9 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 502 میلیون دلار در بانک بیروت

32ـ محسن رفیق دوست: 129 میلیون دلار در بلژیک، 44 میلیون دلار درکویت، 92 میلیون دلار در کویت. 32 محسن رفیق دوست : 129 میلیون دلار در بلژیک ، 44 میلیون دلار درکویت ، 92 میلیون دلار در کویت.

33ـ حمید حسینی: 30 میلیون دلارمالزی، 82 میلیون یورو در اسپانیا. 33 حمید حسینی : 30 میلیون دلارمالزی ، 82 میلیون یورو در اسپانیا.

34ـ محمد حسینی: 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 7 میلیون دلار در کویت، 3 میلیون دلار درترکیه، 11 میلیون پوند در…. 34 محمد حسینی : 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 7 میلیون دلار در کویت ، 3 میلیون دلار درترکیه ، 11 میلیون پوند در….

35ـ محمود حسینی: 3.2 میلیون دلار درترکیه، 11.4 میلیون دلار در کویت. 35 محمود حسینی : 3.2 میلیون دلار درترکیه ، 11.4 میلیون دلار در کویت.

36ـ مجتبی هاشمی ثمره: 28 میلیون دلار در اسپانیا، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 124 میلیون دلار در مالزی. 36 مجتبی هاشمی ثمره : 28 میلیون دلار در اسپانیا ، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی ، 124 میلیون دلار در مالزی.

37ـ کامران دانشجو: 76 میلیون یورو در استرالیا، 7.2 میلیون دلار در مالزی. 37 کامران دانشجو : 76 میلیون یورو در استرالیا ، 7.2 میلیون دلار در مالزی.

38ـ احمد رضا رادان: 98 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 65 میلیون دلار در کویت، 121 میلیون دلار در افریقای جنوبی. 38 احمد رضا رادان : 98 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 65 میلیون دلار در کویت ، 121 میلیون دلار در افریقای جنوبی.

39ـ یدالله جوانی: 22 میلیون دلار در امارات متحده عربی،5 میلیون دلار در هند،23 میلیون دلار در پرتغال. 39 یدالله جوانی : 22 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 5 میلیون دلار در هند ، 23 میلیون دلار در پرتغال.

40ـ غلام رضا فیاض: 65 میلیون دلار در مالزی، 40.9 میلیون دلار در کویت. 40 غلام رضا فیاض : 65 میلیون دلار در مالزی ، 40.9 میلیون دلار در کویت.

41ـ رضا فیاض: 23 میلیون دلار در امارات متحده عربی،17 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در ایتالیا. 41 رضا فیاض : 23 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 17 میلیون دلار در ترکیه ، 7 میلیون دلار در ایتالیا.

42ـ علی مباشری: 12 میلیون دلار در بلژیک، 19 میلیون دلار در مالزی، 42 میلیون دلار در کویت. 42 علی مباشری : 12 میلیون دلار در بلژیک ، 19 میلیون دلار در مالزی ، 42 میلیون دلار در کویت.

43ـ محمد نقدی: 142 میلیون یورو در ایالات متحده عربی،24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،66 میلیون دلار در مالزی. 43 محمد نقدی : 142 میلیون یورو در ایالات متحده عربی ، 24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی ، 66 میلیون دلار در مالزی.

44ـ فرهاد دانشجو: 2.3 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 5.6 میلیون دلار در ترکیه. 44 فرهاد دانشجو : 2.3 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 5.6 میلیون دلار در ترکیه.

45ـ خسرو دانشجو: 11 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در جمهوری چک. 45 خسرو دانشجو : 11 میلیون دلار در ترکیه ، 7 میلیون دلار در جمهوری چک.

46ـ حمیدی حسینی: 4.2 میلیون در مالزی، 28 میلیون در امارات متحده عربی. 46 حمیدی حسینی : 4.2 میلیون در مالزی ، 28 میلیون در امارات متحده عربی.

47 ـ محمد باقری خرازی: 120میلیون دلار در لبنان،86 میلیون دلار در امارات متحده عربی،42 میلیون دلار در برکلی بانک آفریقای جنوبی. 47 محمد باقری خرازی : 120 میلیون دلار در لبنان ، 86 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 42 میلیون دلار در برکلی بانک آفریقای جنوبی.

48ـ مهدی هاشمی ثمره: 5.7 میلیون دلار در ترکیه، 44 میلیون دلار در کویت. 48 مهدی هاشمی ثمره : 5.7 میلیون دلار در ترکیه ، 44 میلیون دلار در کویت.

49ـ حمید رسائی: 62 میلیون دلار در مجارستان،32 میلیون یورو در آلمان، 18 میلیون پوند در انگلیس، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی. حمید رسائی 49 : 62 میلیون دلار در مجارستان ، 32 میلیون یورو در آلمان ، 18 میلیون پوند در انگلیس ، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی.

50 ـ حسین موسوی اردبیلی: 21 میلیون دلار در کویت، 110 میلیون دلار در امارات متحده عربی،32 میلیون دلار در مالزی. 50 حسین موسوی اردبیلی : 21 میلیون دلار در کویت ، 110 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 32 میلیون دلار در مالزی.

51 ـ علی مبشری: 7 میلیون یورو در استرالیا،22.4 میلیون دلار در امارات متحده عربی. 51 علی مبشری : 7 میلیون یورو در استرالیا ، 22.4 میلیون دلار در امارات متحده عربی.

52 ـ حسین شریعتمداری: 225 میلیون دلار در امارات متحده عربی،54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی، 65 میلیون یورو در«ح.س. 52 حسین شریعتمداری : 225 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی ، 65 میلیون یورو در «ح. س. ب. ب. س» بانک انگلیس. س »بانک انگلیس.

53 ـ حسین شاهمرادی: 56 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 64 میلیون دلار در مالزی،7 میلیون دلار درهند. 53 حسین شاهمرادی : 56 میلیون دلار در ایالات متحده عربی ، 64 میلیون دلار در مالزی ، 7 میلیون درهند دلار.

54 ـ کامران دانشجو: 24 میلیون دلار در ژاپن، 43 میلیون دلار در مالزی. 54 کامران دانشجو : 24 میلیون دلار در ژاپن ، 43 میلیون دلار در مالزی.

55 ـ داوود احمدینژاد: 55 میلیون دلار در امارات متحده عربی،48 میلیون یورو در ایالات متحده عربی، 8 میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه. 55 داوود احمدینژاد : 55 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 48 میلیون یورو در ایالات متحده عربی ، 8 میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه.

56 ـ عبدالله عراقی: 84 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 127 میلیون دلار در لبنان، 67 میلیون دلار درمالزی ،مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس. 56 عبدالله عراقی : 84 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 127 میلیون دلار در لبنان ، 67 میلیون درمالزی دلار ، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس.

57 ـ بهاالدین حسینی هاشمی: 45 میلیون دلار در امارات متحده عربی،80 میلیون دلار در مالزی. 57 بهاالدین حسینی هاشمی : 45 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 80 میلیون دلار در مالزی.

58 ـ محیالدین فاضل هرندی: 52 میلیون دلار در عمان، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی. 58 محیالدین فاضل هرندی : 52 میلیون دلار در عمان ، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی.

59 ـ احمد جنتی: 450 میلیون یورو در بلژیک، 143 میلیون دلار در النخل کمپانی، 124 میلیون دلار در امارات متحده عربی،267 میلیون دلار در مالزی،118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس. 59 احمد جنتی : 450 میلیون یورو در بلژیک ، 143 میلیون دلار در النخل کمپانی ، 124 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 267 میلیون دلار در مالزی ، 118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس.

60 ـ علی جنتی: 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی،155 میلیون دلار در ترکیه، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس. 60 علی جنتی : 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی ، 155 میلیون دلار در ترکیه ، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس.

61 ـ مرتضی رفیق دوست: 120 میلیون یورو در آلمان، مبلغی نامشخص در بانک سوئد. 61 مرتضی رفیق دوست : 120 میلیون یورو در آلمان ، مبلغی نامشخص در بانک سوئد.

62 ـ م. 62 م. ح.پارسا: 43 میلیون دلار در ترکیه،12 میلیون دلار در مالزی. ح. پارسا : 43 میلیون دلار در ترکیه ، 12 میلیون دلار در مالزی.

63 ـ فاطمه عسگر اولادی: 43 میلیون دلار در قطر،16 میلیون دلار در ترکیه. 63 فاطمه عسگر اولادی : 43 میلیون دلار در قطر ، 16 میلیون دلار در ترکیه.

64 ـ علی اکبر محتشمی: 125 میلیون دلار در شارجه، 85 میلیون دلار در کویت، 200 میلیون دلار در مالزی، مبلغ نامشخص در بانک سوئیس. 64 علی اکبر محتشمی : 125 میلیون دلار در شارجه ، 85 میلیون دلار در کویت ، 200 میلیون دلار در مالزی ، مبلغ نامشخص در بانک سوئیس.

65 ـ یاسر بهرمانی هاشمی: 22 میلیون یورو در آلمان، 12 میلیون یورو در استرالیا، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی. 65 یاسر بهرمانی هاشمی : 22 میلیون یورو در آلمان ، 12 میلیون یورو در استرالیا ، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی.

66 ـ غلام علی حداد عادل: 12 میلیون دلار در ترکیه، 2.4 میلیون دلار در مالزی، 43 میلیون دلار در امارات متحده عربی. 66 غلام علی حداد عادل : 12 میلیون دلار در ترکیه ، 2.4 میلیون دلار در مالزی ، 43 میلیون دلار در امارات متحده عربی.
منبع خبر http://www.khabarnet.info

Advertisements
Published in: on 16 فوریه 2010 at 9:36 ب.ظ.  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2010/02/16/%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d9%82/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Commentبیان دیدگاه

  1. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.

    When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
    it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
    heads up! Other then that, wonderful blog!


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s